Vzdělávací akce pro náhradní rodiny, které vychovávají dítě před nástupem do první třídy aneb Lehkou nohou do první třídy?

Vzdělávací letní pobytová akce

Počet hodin: 24

Počet volných míst: 7


Hlavatce, Hlavatce 2, 391 73


od 10. 8. 2020 14:00 do 13. 8. 2020 14:00


Pořádá Centrum rodinné péče o. p. s.


Cílové skupiny

  • Pěstouni PPPD
  • Pěstouni dlouhodobí
  • Osvojitelé

Anotace

Workshop pro rodiče předškoláků (s dětmi i bez nich)

Informace o oblastech školní zralosti a jejich důležitosti pro úspěch prvňáčka, tedy troška teorie pro rodiče.

Názorné ukázky, jak danou oblast prověřit, rozvíjet, ale také ukázky ze sešitů dětí již školou povinných, kde se nezralost zrcadlí.

Rodiče si vyzkouší na vlastní kůži úkoly na zrakové vnímání, sluchové vnímání, předmatematické představy, prostorovou orientaci, grafomotoriku...


Ubytování a lektorné pro pěstouny doprovázené Dobrou rodinou a jejich děti v PP hradí Dobrá rodina.

Stravu si hradí na místě každý účastník sám.

Podrobnější informace zašleme před akcí. V případě jakýkoliv dotazů, se prosím obraťte na Martinu Smutnou tel: 725 521 884, e-mail: martina.smutna@dobrarodina.cz

Vzdělávací akce pro náhradní rodiny, které vychovávají dítě před nástupem do první třídy aneb Lehkou nohou do první třídy?

Lektoři

Mgr. Hana Otevřelová
Mgr. Hana Otevřelová

Hana Otevřelová se věnuje výchově a vzdělávání dětí, jejich prospívání v rodině, ve škole, mezi vrstevníky. Jako speciální pedagožka pomáhá převážně při prevenci a nápravách specifických poruch učení a chování (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, porucha koncentrace pozornosti, hypoaktivita, hyperaktivita). Při přípravě dětí na budoucí nároky školy, tedy na zvládání čtení, psaní, počítání, pracuje s dětmi přibližně od pěti let. Školákům pomáhá překonávat překážky v učení, které jim specifická porucha učení přináší. • Vystudovala speciální pedagogiku na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci se zaměřením na etopedii a psychopedii. • Je absolventkou Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kde vystudovala sociologii, a to se zaměřením na sociologii výchovy a rodiny. • Je držitelkou osvědčení mnoha akreditovaných kurzů a seminářů zaměřených na prevenci a péči o děti se specifickými poruchami učení a chování: • Metoda dobrého startu • Maxík – stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou • Neklidné dítě v MŠ, projevy, příčiny a pomoc • Náprava grafomotorických obtíží u dětí předškolního a mladšího školního věku za využití arteterapeutických a relaxačních prvků • FIE • Jak vést reedukační skupiny pro žáky základních škol s SPU • Deficity dílčích funkcí – Brigitte Sindelar • KUPOZ, KUMOT, KUPREV • Senzomotorická cvičení • Percepčně-motorická oslabení ve školní praxi • Výchova a vzdělávání dětí s poruchou autistického spektra I., II. • Dyskalkulie - diagnostika a reedukace – mladší a starší školní věk • Metody vyučování čtení... Jako rodinná terapeutka se setkávám s rodinami, které hledají řešení témat, které je trápí. Hlavní pozornost je zpravidla věnována vztahům rodičů a dětí. Členové rodiny přinášejí různá témata, například potíže s výchovou, obtíže při separaci a dospívání dětí, komplikace při vstupu dětí do mateřské školy, problémové chování dětí, nelehké situace v době rodinné krize, rozvodové situaci, vstupem nového partnera do stávající rodiny… Společně se členy rodiny hledáme nové pohledy na daná témata, jiné možnosti řešení, které budou pro rodinu a její jednotlivé příslušníky přínosem. Snaží se pomoci při fungování stávající i nově vznikající rodiny jako celku, a to tak, aby se všem členům dobře dařilo. • Čtyřletý výcvik v rodinné terapii psychosomatických poruch • Práce s časovou osou I. • Soustavné vzdělávání a rozvoj v rámci oboru: • Pravidelná účast na supervizních a intervizních setkáních • Absolvování seminářů - například Terapeutický a diagnostický potenciál hry, Psychické trauma, Úvod do motivačních rozhovorů, Konflikty a jejich řešení

Cena

vzdělávání - pobytová akce 6000,00 Kč
hlídání 2880,00 Kč