Nové poznatky v oblasti adopce a v kontaktu dítěte v NRP v propojení se zpracováním historie dítěte

Vzdělávací semináře pro pracovníky OSPOD a pomáhajících profesí

Odborníci (pracovníci OSPOD, doprov. prac.,…

Akreditace: A2018/0065-SP/PC, A2017/0451-SP
Počet hodin: 8

Počet volných míst: 18


Praha, Novotného lávka 5


12. 11. 2020 od 9:30 do 16:45


Pořádá Dobrá rodina o. p. s.


Anotace

Připravili jsme pro Vás dvoudenní program, kterým vás provedou naši odborníci pro NRP.


Na setkání budou školeny následující semináře, které jsou akreditovány u MPSV:

12. listopadu - Osvojení, specifika a doprovázení osvojitelských rodin - A2017/0451-SP

13. listopadu - Kontakt dítěte v NRP s původní rodinou v propojení se zpracováním historie dítěte - A2018/0065-SP/PC

Akce na sebe navazují, ale lze je absolvovat samostatně!

Adopce v ČR se proměňuje a začíná více odrážet skutečné potřeby dětí. Adoptivní rodiny začínají aktivně žádat a vyhledávat podporu a pomoc. Rádi s Vámi budeme sdílet poznatky a zkušeností v oblasti podpory adoptivních rodin. Desítky jsme jich již připravili a nadále doprovázíme, vzděláváme a poskytujeme jim odbornou pomoc. Zaměříme se na koncept moderního osvojení, který zahrnuje mezinárodní zkušenosti a výzkumy (např. David M. Brodzinsky, Daniel J. Siegel, Daniel Hughes aj.). I když u pěstounství a osvojení existují společná témata, je potřeba zohlednit specifika adopce (rozdílná je podpora a péče o tyto rodiny, přístup společnosti, jiná motivace a potřeby či očekávání osvojitelů). Těmto specifikům je potřeba rozumět, abychom mohli adoptivním rodinám a dětem účinně pomáhat.

Dále se zaměříme na hlubší poznatky z oblasti problematiky kontaktu dětí v NRP s původní rodinou a propojení kontaktu se zpracováním historie dítěte, s vlivem attachmentu dítěte a prožitých traumat v jeho historii na kontakt. Bude vysvětlen koncept moderovaného asistovaného kontaktu, který zahrnuje zpracování historie dítěte ve spolupráci s rodiči a náhradními rodiči. Seznámíme Vás s možnostmi využití písemného kontaktu a video nahrávek při zpracování historie dítěte. Program se věnuje také kontaktu sourozenců, pokud nejsou umístění společně, kontaktu po rozvodu náhradních rodičů, specifikům kontaktu v PPPD a možnostem práce s dítětem, pokud kontakt není vůbec možný.


PROGRAM:

Čtvrtek

  • 9,00 - 9,30 -  prezentace
  • 9, 30 - 12,45 - dopolední program
  • 12,45 hod - 13,45 - oběd individuálně
  • 13,45 - 16,45 odpolední program


Pátek

  • 9,00 - 9,30 - prezentace  
  • 9, 30 - 12,45 - dopolední program 
  • 12,45 hod - 13,45 - oběd individuálně 
  • 13,45 - 16,45 odpolední program


12. listopadu - cena semináře s akreditací v rozsahu 8 vyučovací hodin (45 min): 1.800 Kč s DPH 

13. listopadu - cena semináře s akreditací v rozsahu 8 vyučovací hodin (45 min): 1.800 Kč s DPH 
Nové poznatky v oblasti adopce a v kontaktu dítěte v NRP v propojení se zpracováním historie dítěte

Lektoři

PaedDr. Petra Pávková
PaedDr. Petra Pávková

Lektorka Petra Pávková vystudovala etopedii na Univerzitě Karlově v Praze. Vedle univerzitního vzdělání má výcvik v dyadické vývojové psychoterapii (DDP), dále absolvovala řadu odborných vzdělávacích kurzů a workshopů zaměřených na práci s dětmi s traumatem, s dětmi s poruchami attachmentu a další. Celý profesionální život se věnuje pěstounským a adoptivním rodinám. Specializuje se na kontakt dětí v náhradní rodinné péči s jejich biologickými příbuznými a na práci s historií dítěte. Pracuje v organizaci SEFAM z. s. Je odborným garantem a lektorkou výcviku pro odborníky pracující s dětmi s poruchami attachmentu. V Dobré rodině působí jako externí lektor a podílí se na projektu podpory osvojitelů.

Cena

vzdělávání 1 800,00 Kč