Mgr. Hana Otevřelová

Hana Otevřelová se věnuje výchově a vzdělávání dětí, jejich prospívání v rodině, ve škole, mezi vrstevníky.
Jako speciální pedagožka pomáhá převážně při prevenci a nápravách specifických poruch učení a chování
(dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, porucha koncentrace pozornosti, hypoaktivita, hyperaktivita).
Při přípravě dětí na budoucí nároky školy, tedy na zvládání čtení, psaní, počítání, pracuje s dětmi přibližně od pěti let.
Školákům pomáhá překonávat překážky v učení, které jim specifická porucha učení přináší.
• Vystudovala speciální pedagogiku na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci se zaměřením na etopedii a psychopedii.
• Je absolventkou Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kde vystudovala sociologii, a to se zaměřením na sociologii výchovy a rodiny.
• Je držitelkou osvědčení mnoha akreditovaných kurzů a seminářů zaměřených na prevenci a péči o děti se specifickými poruchami učení a chování:
• Metoda dobrého startu
• Maxík – stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou
• Neklidné dítě v MŠ, projevy, příčiny a pomoc
• Náprava grafomotorických obtíží u dětí předškolního a mladšího školního věku za využití arteterapeutických a relaxačních prvků
• FIE
• Jak vést reedukační skupiny pro žáky základních škol s SPU
• Deficity dílčích funkcí – Brigitte Sindelar
• KUPOZ, KUMOT, KUPREV
• Senzomotorická cvičení
• Percepčně-motorická oslabení ve školní praxi
• Výchova a vzdělávání dětí s poruchou autistického spektra I., II.
• Dyskalkulie - diagnostika a reedukace – mladší a starší školní věk
• Metody vyučování čtení...
Jako rodinná terapeutka se setkávám s rodinami, které hledají řešení témat, které je trápí.
Hlavní pozornost je zpravidla věnována vztahům rodičů a dětí. Členové rodiny přinášejí různá témata, například potíže s výchovou, obtíže při separaci a dospívání dětí, komplikace při vstupu dětí do mateřské školy, problémové chování dětí, nelehké situace v době rodinné krize, rozvodové situaci, vstupem nového partnera do stávající rodiny… Společně se členy rodiny hledáme nové pohledy na daná témata, jiné možnosti řešení, které budou pro rodinu a její jednotlivé příslušníky přínosem. Snaží se pomoci při fungování stávající i nově vznikající rodiny jako celku, a to tak, aby se všem členům dobře dařilo.
• Čtyřletý výcvik v rodinné terapii psychosomatických poruch
• Práce s časovou osou I.
• Soustavné vzdělávání a rozvoj v rámci oboru:
• Pravidelná účast na supervizních a intervizních setkáních
• Absolvování seminářů - například Terapeutický a diagnostický potenciál hry, Psychické trauma, Úvod do motivačních rozhovorů,
Konflikty a jejich řešení

Zavřít