Mgr. Hana Otevřelová

Hana Otevřelová se věnuje výchově a vzdělávání dětí, jejich prospívání v rodině, ve škole, mezi vrstevníky. Jako speciální pedagožka pomáhá převážně při prevenci a nápravách specifických poruch učení a chování (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, porucha koncentrace pozornosti, hypoaktivita, hyperaktivita). Při přípravě dětí na budoucí nároky školy, tedy na zvládání čtení, psaní, počítání, pracuje s dětmi přibližně od pěti let. Školákům pomáhá překonávat překážky v učení, které jim specifická porucha učení přináší. • Vystudovala speciální pedagogiku na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci se zaměřením na etopedii a psychopedii. • Je absolventkou Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kde vystudovala sociologii, a to se zaměřením na sociologii výchovy a rodiny. • Je držitelkou osvědčení mnoha akreditovaných kurzů a seminářů zaměřených na prevenci a péči o děti se specifickými poruchami učení a chování: • Metoda dobrého startu • Maxík – stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou • Neklidné dítě v MŠ, projevy, příčiny a pomoc • Náprava grafomotorických obtíží u dětí předškolního a mladšího školního věku za využití arteterapeutických a relaxačních prvků • FIE • Jak vést reedukační skupiny pro žáky základních škol s SPU • Deficity dílčích funkcí – Brigitte Sindelar • KUPOZ, KUMOT, KUPREV • Senzomotorická cvičení • Percepčně-motorická oslabení ve školní praxi • Výchova a vzdělávání dětí s poruchou autistického spektra I., II. • Dyskalkulie - diagnostika a reedukace – mladší a starší školní věk • Metody vyučování čtení... Jako rodinná terapeutka se setkávám s rodinami, které hledají řešení témat, které je trápí. Hlavní pozornost je zpravidla věnována vztahům rodičů a dětí. Členové rodiny přinášejí různá témata, například potíže s výchovou, obtíže při separaci a dospívání dětí, komplikace při vstupu dětí do mateřské školy, problémové chování dětí, nelehké situace v době rodinné krize, rozvodové situaci, vstupem nového partnera do stávající rodiny… Společně se členy rodiny hledáme nové pohledy na daná témata, jiné možnosti řešení, které budou pro rodinu a její jednotlivé příslušníky přínosem. Snaží se pomoci při fungování stávající i nově vznikající rodiny jako celku, a to tak, aby se všem členům dobře dařilo. • Čtyřletý výcvik v rodinné terapii psychosomatických poruch • Práce s časovou osou I. • Soustavné vzdělávání a rozvoj v rámci oboru: • Pravidelná účast na supervizních a intervizních setkáních • Absolvování seminářů - například Terapeutický a diagnostický potenciál hry, Psychické trauma, Úvod do motivačních rozhovorů, Konflikty a jejich řešení