Odborné setkání/kulatý stůl k tématu: Moderní adopce - nové poznatky pro lektory budoucích náhradních rodičů příprav PRIDE
Setkání pro odbornou veřejnost (sociální pracovníky a další odborníky: psychology, pedagogy, zdravotníky aj.)

Odborníci (pracovníci OSPOD, doprov. prac., psychologové, terapeuti) Dobrovolníci a stážisti

17. 10. 2022 od 9:00 do 13:00 Online

Pokud se chcete registrovat na seminář, je třeba se nejprve přihlásit do systému.

Obsah semináře

Odborné setkání/kulatý stůl k tématu: Moderní adopce - nové poznatky pro lektory budoucích náhradních rodičů příprav PRIDE

Srdečně Vás zveme na speciální setkání určené pro lektory příprav budoucích náhradních rodičů!

Adopce v ČR se proměňuje. Z toho vyplývají nové přístupy pro práci se zájemci o osvojení a také pro přípravu těchto rodičů a jejich následnou odbornou podporu.

Adopce je úžasným řešením pro děti, které nemohou vyrůstat ve vlastní rodině. Zároveň je adopce vždy o přijetí dítěte, které bylo opuštěno a toto hluboké zranění si nese svým životem. Pomáháme rodičům lépe porozumět adoptovaným dětem a vedeme je k rodičovství, které dokáže toto zranění léčit.

Rádi Vám představíme nové poznatky, které nám pomáhají lépe rozumět potřebám a prožívání adoptovaných dětí a také jejich adoptivním rodičům. Vycházíme z vlastních zkušeností a mezinárodních poznatků. Představíme si pohledy českých i zahraničních odborníků k tomuto tématu: např. Maté G., Shanker. S., Siegel J.,D., Bryson T., Allen M., Chamberlain D., Verny T., S., Weintraubová P. aj.

Budeme se věnovat těmto specifickým tématům adopce:
• prenatální vývoj (Vnitřní prožívání biologické matky a také prostředí, ve kterém se pohybuje, má vliv na vývoj dítěte i jeho další život, její pocity smutku, strachu, zoufalství se přenáší na dítě a pokud je matka v dlouhodobém stresu, může to mít pro dítě dlouhodobé následky. Nejnovější poznatky v oblasti neurobiologie stále přesněji ukazují, jak tyto procesy v mozku probíhají, v oblasti adopce nám tyto znalosti pomáhají lépe rozumět přijatým dětem a jejich prožívání.)
• primární zranění, špatné a "falešné" já, vliv traumatu a ztrát na vývoj dítěte, postadopční deprese
• jak dítě vnímá adopci v různých vývojových fázích, co z toho vyplývá pro adoptivní rodiče - nutnost "jiného" rodičovství
• vliv kontaktu dítěte v osvojení s jeho biologickou rodinou na jeho vývoj - nové zkušenosti a poznatky proč zpracovávat životní příběh dítěte a proč je tak významný kontakt s biologickou rodinou, zejména s matkou
• doporučení ze současné praxe

I když u pěstounství a osvojení existují společná témata, je potřeba zohledňovat specifika adopce - rozdílná je motivace, potřeby či očekávání osvojitelů, podpora a péče o tyto rodiny i přístup společnosti.

Bude prostor i pro otázky, diskuzi a sdílení praxe.

Setkání je zdarma - aktivity projektu jsou podpořeny z dotačního programu Rodina MPSV. Projekt Budeme rodinou náhradní! Získání nových náhradních rodičů, podpora rodin se svěřenými dětmi.


Lektoři

PaedDr. Petra Pávková
PaedDr. Petra Pávková

Lektorka Petra Pávková vystudovala etopedii na Univerzitě Karlově v Praze. Vedle univerzitního vzdělání má výcvik v dyadické vývojové psychoterapii (DDP), dále absolvovala řadu odborných vzdělávacích kurzů a workshopů zaměřených na práci s dětmi s traumatem, s dětmi s poruchami attachmentu a další. Celý profesionální život se věnuje pěstounským a adoptivním rodinám. Specializuje se na kontakt dětí v náhradní rodinné péči s jejich biologickými příbuznými a na práci s historií dítěte. Pracuje v organizaci SEFAM z. s. Je odborným garantem a lektorkou výcviku pro odborníky pracující s dětmi s poruchami attachmentu. V Dobré rodině působí jako externí lektor a podílí se na projektu podpory osvojitelů.

kolektiv lektorů a hostů