Odborné setkání/kulatý stůl: Moderní adopce - nové poznatky pro lektory budoucích náhradních rodičů příprav PRIDE a dalších typů příprav
Setkání pro odbornou veřejnost (sociální pracovníky a další odborníky: psychology, pedagogy, zdravotníky aj.)

4 hodiny vzdělávání Odborníci (pracovníci OSPOD, doprov. prac., psychologové, terapeuti) Dobrovolníci a stážisti

17. 10. 2022 od 9:00 do 13:00 Online

Pokud se chcete registrovat na seminář, je třeba se nejprve přihlásit do systému.

Obsah semináře

Odborné setkání/kulatý stůl: Moderní adopce - nové poznatky pro lektory budoucích náhradních rodičů příprav PRIDE a dalších typů příprav

Srdečně Vás zveme na speciální setkání určené pro lektory příprav budoucích náhradních rodičů!

Adopce v ČR se proměňuje. Z toho vyplývají nové přístupy pro práci se zájemci o osvojení a také pro přípravu těchto rodičů a jejich následnou odbornou podporu.

Adopce je úžasným řešením pro děti, které nemohou vyrůstat ve vlastní rodině. Zároveň je adopce vždy o přijetí dítěte, které bylo opuštěno a toto hluboké zranění si nese svým životem. Pomáháme rodičům lépe porozumět adoptovaným dětem a vedeme je k rodičovství, které dokáže toto zranění léčit.

Rádi Vám představíme nové poznatky, které nám pomáhají lépe rozumět potřebám a prožívání adoptovaných dětí a také jejich adoptivním rodičům. Vycházíme z vlastních zkušeností a mezinárodních poznatků. Představíme si pohledy českých i zahraničních odborníků k tomuto tématu: např. Maté G., Shanker. S., Siegel J.,D., Bryson T., Allen M., Chamberlain D., Verny T., S., Weintraubová P. aj.

Budeme se věnovat těmto specifickým tématům adopce:
• prenatální vývoj (Vnitřní prožívání biologické matky a také prostředí, ve kterém se pohybuje, má vliv na vývoj dítěte i jeho další život, její pocity smutku, strachu, zoufalství se přenáší na dítě a pokud je matka v dlouhodobém stresu, může to mít pro dítě dlouhodobé následky. Nejnovější poznatky v oblasti neurobiologie stále přesněji ukazují, jak tyto procesy v mozku probíhají, v oblasti adopce nám tyto znalosti pomáhají lépe rozumět přijatým dětem a jejich prožívání.)
• primární zranění, špatné a "falešné" já, vliv traumatu a ztrát na vývoj dítěte, postadopční deprese
• jak dítě vnímá adopci v různých vývojových fázích, co z toho vyplývá pro adoptivní rodiče - nutnost "jiného" rodičovství
• vliv kontaktu dítěte v osvojení s jeho biologickou rodinou na jeho vývoj - nové zkušenosti a poznatky proč zpracovávat životní příběh dítěte a proč je tak významný kontakt s biologickou rodinou, zejména s matkou
• doporučení ze současné praxe

I když u pěstounství a osvojení existují společná témata, je potřeba zohledňovat specifika adopce - rozdílná je motivace, potřeby či očekávání osvojitelů, podpora a péče o tyto rodiny i přístup společnosti.

Bude prostor i pro otázky, diskuzi a sdílení praxe.

Setkání je zdarma - aktivity projektu jsou podpořeny z dotačního programu Rodina MPSV. Projekt Budeme rodinou náhradní! Získání nových náhradních rodičů, podpora rodin se svěřenými dětmi.


Online semináře se konají na platformách ZOOM, případně MS Teams. Informace o tom, jak se připojit, dostanete po registraci.

Lektoři

PaedDr. Petra Pávková
PaedDr. Petra Pávková
Lektorka Petra Pávková vystudovala etopedii na Univerzitě Karlově v Praze. Vedle univerzitního vzdělání má výcvik v dyadické vývojové psychoterapii (DDP), dále absolvovala řadu odborných vzdělávacích kurzů a workshopů zaměřených na práci s dětmi s traumatem, s dětmi s poruchami attachmentu a další. Celý profesionální život se věnuje pěstounským a adoptivním rodinám. Specializuje se na kontakt dětí v náhradní rodinné péči s jejich biologickými příbuznými a na práci s historií dítěte. Pracuje v organizaci SEFAM z. s. Je odborným garantem a lektorkou výcviku pro odborníky pracující s dětmi s poruchami attachmentu. V Dobré rodině působí jako externí lektor a podílí se na projektu podpory osvojitelů.
kolektiv lektorů a hostů