Autismus - Porozumění jinakosti zvané autismus
seminář

Přechodní pěstouni Pěstouni dlouhodobí Poručníci Dobrovolníci a stážisti

4. 5. 2023 od 9:30 do 12:30 Online

Pokud se chcete registrovat na seminář, je třeba se nejprve přihlásit do systému.

Obsah semináře

Autismus - Porozumění jinakosti zvané autismus

Účastníci webináře se seznámí se základními pojmy v oblasti poruch autistického spektra, získají přehled o projevech v tzv. diagnostické triádě, ke kterým se řadí obtíže a deficity v oblasti komunikace, sociální interakce a představivosti. Hovořit budeme také o častých přidružených obtížích, kterých si všimne většinou pečující osoba/pedagog dříve než obtíží v diagnostické triádě. Jedná se o specifika v oblasti smyslového vnímání, emočního prožívání a specifik v chování, která jsou pečující osobou/personálem popisována jako chování náročné na péči. Podíváme se na příčiny vzniku PAS.

Přestaveno bude také základní desatero doporučení a strategií práce (podpory) osob s PAS vycházející především z metodiky strukturovaného učení. Přestože způsoby „práce“ (vzdělávání, výchovy) musí být vždy individuálně přizpůsobené na míru každému jednotlivci, existují základní pravidla a strategie, které obecně při uplatňování v praxi napomáhají úspěšnosti ve výchově, ve výchovně vzdělávacím procesu (ve škole).

Lektorka bude účastníky tématem provázet velmi prakticky a ukáže pohledy na onu jinakost z několik stran.

Propojí tak:

pohled rodiče s osobní životní zkušeností s handicapem PAS,

pohled pedagogického pracovníka – z pozice asistenta pedagoga a pedagoga ve specializované třídě pro děti s PAS s těžším intelektovým znevýhodněním,

pohled sociální pracovníka, později odborného konzultantka doprovázejícího rodiny s dětmi/s dospělými osobami s PAS.


SEMINÁŘ JE URČEN PRO PĚSTOUNY,

pěstouni a poručníci, kteří jsou klienty Dobré rodiny, mají seminář zdarma. Všechny další skupiny, včetně klientů osvojitelů, si seminář finančně hradí

Lektoři

Mgr. Jaromíra Staňková, Dis.
Mgr. Jaromíra Staňková, Dis.
Vystudovala jsem magisterský obor pedagogika – sociální práce na Pedagogické fakultě UP v Olomouci. Celý svůj profesní život, který čítá více jak 27 let praxe, se pohybuji v pomáhajících profesích – v akreditovaných sociálních službách, v nestátních neziskových organizacích, v institucích a projektech zajišťujících vzdělávání pro děti i dospělé. Od roku 2004 jsem v přímém kontaktu s osobami na (autistickém) spektru, které mne na mé životní cestě doprovází. Jsem rodičem s osobní životní zkušeností. Stála jsem u zrodu aktivit a služeb pro rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra na Lanškrounsku. Několik let jsem působila jako sociální pracovník, později jako lektor akreditovaných vzdělávacích kurzů v Rodinném Integračním Centru z.s., v organizaci, která poskytuje akreditované sociální služby pro rodiny s dětmi, s dospělými osobami s PAS na území Pardubického kraje. Své pedagogické zkušenosti jsem nasbírala jako učitel ve specializované třídě, ve které se vzdělávali žáci s PAS s těžším intelektovým znevýhodněním. Od roku 2019 jsem „na volné noze“ a provozuji po celé ČR soukromou poradenskou, konzultační a lektorskou činnost zaměřenou na poruchy autistického spektra (PAS). Specializuji se na vzdělávání pedagogických pracovníků, pracovníků v sociálních službách a osob pečujících v problematice PAS. Jsem lektorem akreditovaných kurzů MŠMT a MPSV, lektorem podpůrných skupin pro asistenty pedagoga, kteří mají v péči žáky s PAS s náročným chováním. Doprovázím především rodiny, které jsou na počátku hledání oné jinakosti (ve fázi diagnostiky). V loňském roce jsem absolvovala pilotní „Výcvik odborníků v metodě Podpora pozitivního chování (PBS) v České republice“ a poskytuji své služby rodinám, školským zařízením i sociálním službám, ve kterých žijí nebo se vzdělávají děti či dospělé osoby s PAS, s intelektovým znevýhodněním a s chováním náročným na péči. Cílem této podpory je porozumět a pochopit potřeby (onu jinakost) těchto osob a zvýšit tak kvalitu jejich života. Více informací o mně či o mých službách je možné získat na www.jarkastankova.cz.

Cena

Položka Cena
vzdělávání 675,00 Kč

Pokud jste klienty Dobré rodiny, neplatíte za vzdělávání.