Autismus - Porozumění jinakosti zvané autismus
seminář

3 hodiny vzdělávání Přechodní pěstouni Pěstouni dlouhodobí Poručníci Dobrovolníci a stážisti

4. 5. 2023 od 9:30 do 12:30 Online

Pokud se chcete registrovat na seminář, je třeba se nejprve přihlásit do systému.

Obsah semináře

Autismus - Porozumění jinakosti zvané autismus

Účastníci webináře se seznámí se základními pojmy v oblasti poruch autistického spektra, získají přehled o projevech v tzv. diagnostické triádě, ke kterým se řadí obtíže a deficity v oblasti komunikace, sociální interakce a představivosti. Hovořit budeme také o častých přidružených obtížích, kterých si všimne většinou pečující osoba/pedagog dříve než obtíží v diagnostické triádě. Jedná se o specifika v oblasti smyslového vnímání, emočního prožívání a specifik v chování, která jsou pečující osobou/personálem popisována jako chování náročné na péči. Podíváme se na příčiny vzniku PAS.

Přestaveno bude také základní desatero doporučení a strategií práce (podpory) osob s PAS vycházející především z metodiky strukturovaného učení. Přestože způsoby „práce“ (vzdělávání, výchovy) musí být vždy individuálně přizpůsobené na míru každému jednotlivci, existují základní pravidla a strategie, které obecně při uplatňování v praxi napomáhají úspěšnosti ve výchově, ve výchovně vzdělávacím procesu (ve škole).

Lektorka bude účastníky tématem provázet velmi prakticky a ukáže pohledy na onu jinakost z několik stran.

Propojí tak:

pohled rodiče s osobní životní zkušeností s handicapem PAS,

pohled pedagogického pracovníka – z pozice asistenta pedagoga a pedagoga ve specializované třídě pro děti s PAS s těžším intelektovým znevýhodněním,

pohled sociální pracovníka, později odborného konzultantka doprovázejícího rodiny s dětmi/s dospělými osobami s PAS.


SEMINÁŘ JE URČEN PRO PĚSTOUNY,

pěstouni a poručníci, kteří jsou klienty Dobré rodiny, mají seminář zdarma. Všechny další skupiny, včetně klientů osvojitelů, si seminář finančně hradí.

Online semináře se konají na platformách ZOOM, případně MS Teams. Informace o tom, jak se připojit, dostanete po registraci.

Lektoři

Mgr. Jaromíra Staňková, Dis.
Mgr. Jaromíra Staňková, Dis.
Vystudovala jsem magisterský obor pedagogika – sociální práce na Pedagogické fakultě UP v Olomouci. Celý svůj profesní život, který čítá více jak 27 let praxe, se pohybuji v pomáhajících profesích – v akreditovaných sociálních službách, v nestátních neziskových organizacích, v institucích a projektech zajišťujících vzdělávání pro děti i dospělé. Od roku 2004 jsem v přímém kontaktu s osobami na (autistickém) spektru, které mne na mé životní cestě doprovází. Jsem rodičem s osobní životní zkušeností. Stála jsem u zrodu aktivit a služeb pro rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra na Lanškrounsku. Několik let jsem působila jako sociální pracovník, později jako lektor akreditovaných vzdělávacích kurzů v Rodinném Integračním Centru z.s., v organizaci, která poskytuje akreditované sociální služby pro rodiny s dětmi, s dospělými osobami s PAS na území Pardubického kraje. Své pedagogické zkušenosti jsem nasbírala jako učitel ve specializované třídě, ve které se vzdělávali žáci s PAS s těžším intelektovým znevýhodněním. Od roku 2019 jsem „na volné noze“ a provozuji po celé ČR soukromou poradenskou, konzultační a lektorskou činnost zaměřenou na poruchy autistického spektra (PAS). Specializuji se na vzdělávání pedagogických pracovníků, pracovníků v sociálních službách a osob pečujících v problematice PAS. Jsem lektorem akreditovaných kurzů MŠMT a MPSV, lektorem podpůrných skupin pro asistenty pedagoga, kteří mají v péči žáky s PAS s náročným chováním. Doprovázím především rodiny, které jsou na počátku hledání oné jinakosti (ve fázi diagnostiky). V loňském roce jsem absolvovala pilotní „Výcvik odborníků v metodě Podpora pozitivního chování (PBS) v České republice“ a poskytuji své služby rodinám, školským zařízením i sociálním službám, ve kterých žijí nebo se vzdělávají děti či dospělé osoby s PAS, s intelektovým znevýhodněním a s chováním náročným na péči. Cílem této podpory je porozumět a pochopit potřeby (onu jinakost) těchto osob a zvýšit tak kvalitu jejich života. Více informací o mně či o mých službách je možné získat na www.jarkastankova.cz.

Cena

Položka Cena
vzdělávání 750,00 Kč

Pokud jste klienty Dobré rodiny, neplatíte za vzdělávání.